Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học và TTHTCĐ xã Yên Thọ năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác khuyến học và TTHTCĐ xã Yên Thọ năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017


      

      Thực hiện hướng dẫn số 50 HD/KHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của hội khuyến học Thị xã Đông Triều " V/V báo cáo kết quả hoạt động khuyến học và tổng kết năm 2016.

       Hôm nay ngày 28/12/2016  hội khuyến học Xã Yên Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học và TTHTCĐ  triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

 

 

Đ/c Phạm Văn Thuy chủ tịch hội KH thông qua báo cáo kết quả thực hiện

nhiệm vụ 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017

 

 

 

 

Tham luận của các đ/c đại diện cho các trường học và các thôn khu 

 

 

Đ/c Phạm Văn Thuy trao phần thưởng

cho tập thê và cá nhân có thành tích cao trong n ăm 2016          

     Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện chỉ thị 11/CT-TW, nghị quyết số 01-NQ/TU của BTV tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghiệp hóa. Tuyên truyền về quyết định 89/QĐ-TTg và quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập" và " Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

     Tuyên truyền phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời theo quyết định số 281/QĐ-CP:

 

 

                                                                 Nguyễn Thị Thúy