Xuất bản thông tin

Xã Yên Thọ tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2015

Xã Yên Thọ tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2015

Nhằm tập trung vào quyền lợi và nhĩa vụ của cán bộ , công chức, của công dân trong việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc phòng chống tham nhngx đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong việc khiếu nại tố cáo.


Hôm nay trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Thọ tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho toàn thể cán bộ , công dân trên toàn địa bàn xã về phòng chống tham nhũng, tố cáo, khiếu nại.

    Thành phần gồm có: Cán bộ, công chức, trưởng các thôn khu….Đây là những hình ảnh của buổi tuyên truyền này.