KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019


UBND XÃ YÊN THỌ

TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

Số: 13/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                       Yên Thọ, ngày 27 tháng 10  năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019

           

- Căn cứ vào sự chỉ dạo của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Thọ 

-  Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Yên Thọ

- Trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Dự kiến các hoạt động.

-  Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 11.

- Tuyên truyền GD Ngày pháp luật Việt Nam 9/11.

- Truyền thống Ngày Vùng mỏ bất khuất 12/11

- Giáo dục truyền thống Ngày nhà giáo VN(20/11)

- Tuyên truyền  ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ VN.

- Các đoàn thể tổ chức tổng kết năm

- Tổ chức tuần lễ pháp luật, tiếp tục chương trình học tập suốt đời.

Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ cho HS trong các trường học trong xã. Phòng, chống các bệnh mùa thu đông;

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em  trong tháng.

- Tuyên truyền, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, thực hiện luật an toàn giao thông, Luật trẻ em.

- Tuyên truyền, chuyển giao KHKT: Kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm năm 2020.

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm, đường làng sạch đẹp.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

- Tiếp tục phong trào thi đua "Quản lý tốt - Dạy thật tốt - Học thật tốt" trong các nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình vệ sinh hợp lý ở các thôn xóm.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, tuyên truyền giáo dục nhân dân trong toàn xã về Ngày hội toàn dân đoàn kết, thực hiên chủ đề năm, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Giáo dục môi trường, vệ sinh đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học. Vệ sinh môi trường thường kỳ

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên của Trung tâm HTCĐ (Ban giám đốc, các giáo viên)  phối hợp với các ban ngành, trường học, trạm y tế trong xã.

- BCH  chi đoàn các thôn.

- Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn.

- Các tầng lớp nhân dân trong xã.

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện:       Từ  26/10/2019 - 25/11/2019

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 11 thôn và hội trường UBND xã, các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Thọ nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả tốt.

5. Lực lượng phối kết hợp: 

- Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân trong xã Yên Thọ.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm 2019 của Trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ, đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm  tạo điều kiện để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

II. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ xã cấp.

- UBND xã Yê Thọ

- Xã hội hóa.

 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website Trung tâm HTCĐ;

- Lưu VP. 

T/M BAN GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Liễu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu