Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ YÊN THỌ

 

Số: 8 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Yên Thọ, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Thọ;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Yên Thọ

            - Trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 08/2019 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

Cùng phối kết hợp với các thôn khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Yên Thọ  tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930: Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong toàn xã.

- Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019

            - Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

            - Giáo dục sức khỏe, giới tính.

            - Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

            - Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

            - Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

            - Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các thôn khu

            - Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các thôn khu.

            - Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

            - Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

            - Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

            - Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Yên Thọ

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện: Từ 26/7/2019 đến 25/8/2020

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa 11 thôn khu phố và hội trường UBND xã Yên Thọ, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, bệnh viện, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm học 2019-2020; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Thọ nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 11 thôn khu phố trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã Yên Thọ

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8 năm học 2019-2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Yên Thọ.

            - UBND xã Yên Thọ.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ xã Yên Thọ

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

Phạm Văn Thuy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu