Kết quả hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

- Tham mưu với BGĐ Trung tâm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời. với chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

- Tuyên truyền trong nhân dân để đóng góp Tài liệu, sách cho thư viện. Tặng sách tài liệu cho TT HTCĐ xa Yên Thọ phục vụ đọc và học tập suốt đời của mọi người dân.

- Tuyên truyền trong 04 trường học trên địa bàn, trong nhân dân để đóng góp tài liệu, sách cho thư viện trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ.

- Bộ phận văn hóa xã hội, Hội khuyến học tuyên truyền ý nghĩa hoạt động của tuần lễ HTSĐ trên đài phát thanh của xã Yên Thọ.


 

UBND XÃ YÊN THỌ

BCĐ XDXHHT

Số:12/BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  Đông Triều, ngày 8 tháng 10 năm 2019

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2019

 

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

    - Tham mưu với BGĐ Trung tâm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời. với chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

    - Tuyên truyền trong nhân dân để đóng góp Tài liệu, sách cho thư viện. Tặng sách tài liệu cho TT HTCĐ xa Yên Thọ phục vụ đọc và học tập suốt đời của mọi người dân.

    - Tuyên truyền trong 04 trường học trên địa bàn, trong nhân dân để đóng góp tài liệu, sách cho thư viện trung tâm HTCĐ xã Yên Thọ.

    - Bộ phận văn hóa xã hội, Hội khuyến học tuyên truyền ý nghĩa hoạt động của tuần lễ HTSĐ trên đài phát thanh của xã Yên Thọ.

2. Lễ phát động Tuần lễ cấp thị xã.

    - Sáng ngày 01/10, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập TX Đông Triều - đã tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

    - Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại Phường Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh. với chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại". Đã để lại trong lòng người dân Đông Triều tinh thần tự học và học tập suốt đời trong công cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ

        - Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao tại các khu phố đã được tuyên truyền về các hoạt động của tuần lễ. Từ các ca khúc đến các câu chuyện kể về tấm gương tự học của Bác.

        - Các hoạt động trong 04 nhà trường diễn ra trong các buổi chào cờ đầu tuần. Trong các giờ hoạt động ngoại khóa và lồng ghép trong các tiết dạy của các thầy cô giáo. Các ca khúc trong giờ hát nhạc…

        -  Các chủ đề và nội dung của tuần lễ đã được sân khấu hóa và được phát liên tục 3 buổi trong ngày trên đài phát thanh của xã Yên Thọ.

        - TT HTCĐ đã phối hợp với các báo cáo viên của trung tâm mở các lớp về các chủ đề của tuần lễ: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, câu chuyện đọc và học tập suốt đời của Bác, Rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, hướng dẫn người dân thủ tục về hành chính công….

4. Kinh phí tổ chức Tuần lễ

- Ngân sách nhà nước:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm

- Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của trung tâm

- Ban giám đốc của trung tâm nhiệt tình chu đáo quan tâm thường xuyên đến các hoạt động

- Các cơ quan, trường học và người dân tham gia tích cực hưởng ứng nhiệt tình đóng góp sách cho thư viện.

- Mọi người dân trong xã đã hăng hái rèn luyện, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

2. Khó khăn, tồn tại

        Không

3. Kiến nghị, đề xuất

        Không

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tuần lễ (thống kê theo mẫu)

 

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

  Số lớp/số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ

05 lớp

05

 

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

2565 người

 

2565

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

1 lớp / 185 người

1

350

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngũ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

06 lớp /350 người

12

350

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động

lớp/người

 

 

 

Học nghề cho lao động nông thôn

lớp/người

 

 

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

lớp/người

 

 

 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3 lớp /2375 người

3

2375

 

Phố biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng thường xuyên cho GV

lớp/người

 

 

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ

lớp/người

 

 

 

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS)

2 lớp / 325 người

2

325

 

Xóa mù chữ

lớp/người

 

 

 

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn khác

5 lớp / 523 người

5

523

 

2

Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ

10 tin, bài / 10 cuộc

10

10

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)

30 quyển / 456 tờ

30

456

 

4

Phát động phong trào và tố chửc quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

 

 

 

 

Số tập thể/ cá nhân tặng sách

1 tập thể / 10 cá nhân

1

10

 

Số sách đã huy động tặng các trường học, thư viện

35 Quyển

 

 

 

5

Tổ chức các thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT

12 cuộc

 

 

 

Hội sách, đường sách, phố sách

 

 

 

 

Trưng bày, triên lãm sách báo, tư liệu

 

 

 

 

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích

Số cuộc/người

 

 

 

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiêu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách)

2 cuộc/ 258người

2

258

 

Sinh hoạt chuyên đề học tập suốt đời, xây dựng XHHT

1cuộc/125người

1

125

 

Các cuộc thi khác

1cuộc / 265 người

1

265

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề

Số cuộc

 

 

 

Hoạt động thể dục thể thao

Số

cuộc/người

 

 

 

Hoạt động văn nghệ

Số

cuộc/người

 

 

 

Thăm quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số

cuộc/người

 

 

 

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần l

 

 

 

 

Số huyện tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Huyện

 

 

 

Số CSGD tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Trường /trung tâm

 

 

 

Tỗ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề

cuộc

 

 

 

Khen thưởng về tỗ chức Tuần lễ

 

 

 

 

Tập thể

Đơn vị

 

 

 

Cá nhân

Người

 

 

 

Kinh phí

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước

 

 

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu cỏ)

đồng

 

 

 

 

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

 

TT HTCĐ XÃ YÊN THỌ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu