Kết quả hoạt động tháng 11/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG YÊN THỌ

 

 

 

Số: 14 /BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 Yên Thọ, ngày 25  tháng 11 năm 2019

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019

 

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 11/2019

            1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương

            2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.              

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc, các lớp tập huấn về pháp luật còn có khu chưa được đông đủ.

           + Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật 5

2

 

298

Tư pháp, Công an, Hội luật gia…

 

b, Giáo dục sức khỏe

2

Từ 26/10 đến 25/11

96

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, TT HTCĐ phường…

 

c, Giáo dục môi trường

4

162

 Công ty Hải Yến

 

d, Văn hóa xã hội

3

256

Câu lạc bộ dưỡng sinh phường, Hội Người cao tuổi…

 

e,  Phát triển kinh tế

1

85

Hội Nông dân phường

 

g, Giáo dục kỹ năng sống

2

186

Đoàn TN 11 khu phố, các trường học trên địa bàn....

 

 

Số tin bài

 

 7

 

4

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

17

 

 

Ban văn hóa, đài truyền thanh phường

           

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TT HTCĐ trong tháng 12/2019

1. Dự kiến các hoạt động  

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12), ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12), 65 năm ngày  thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12)

- Phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động lớn của tỉnh và của địa phương như: tập huấn về Chính quyền điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường Yên Thọ.

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

 

 

- Giữ vững sự ổn định về nề nếp, hoạt động có hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường viết tin bài tuyên truyền cho địa phương ..

- Tiếp tục Phối hợp với các ban ngành trong thị trấn tìm hiểu nguyện vọng của nhân dân với tinh thần: "Cần gì học nấy" kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Tổng kết đánh giá hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời ở trong các trường học và toàn bộ nhân dân trong phường Yên Thọ.

- Tiếp tục tuyên truyền tiêu chí xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng và giữ vững danh hiệu các khu phố văn hóa.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

Dưỡng sinh cho người cao tuổi

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

2. Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 12 năm 2019

3. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường

- TT HTCĐ phường Yên Thọ thực hiện.

- TT HTCĐ phường Yên Thọ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện

4. Kinh phí:

            - Hoạt động TT HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TT HTCĐ phường Yên Thọ

P.GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)  

 

                  Lê Thị Thúy Liễu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu