Kết quả hoạt động tháng 11/2019  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2019  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019  

Kết quả hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019  

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ 1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện - Tham mưu với BGĐ Trung tâm tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời. với chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" - Tuyên truyền trong nhân dân để đóng góp Tài...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019  

I. Mục đích, yêu cầu Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9, các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đáp ứng nhu cầu người học.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9