THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2019

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2019

THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2019

 

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

2

278

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

3

258

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

4

863

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

5

2808

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

1

3500

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

3

295

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

3

95

 

 

Tổng

           21

      8097

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy

T/M BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Liễu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu