Bộ máy


 

 

GIÁM ĐỐC

 

PhạmVăn Thuy

 

 

 
 
 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Lê Thị Thúy Liễu

 

 

 
 
 

 

UỶ VIÊN

 

                        1.Nguyễn Lan Anh

                        2 Nguyễn Văn Đoan

                        3.Nguyễn Văn Dền

                        4 Hoàng Huy Trương

                        5 Nguyễn Thị Hoài

                        6.Nguyễn Văn Phiên

                        7.Nguyễn Văn Phú

                        8.Mạc Thị Tường

                        9.Vũ Thị Loan

                        10.Nguyễn Xuân Liêm

                        11.Nguyễn Thị Hương