Kết quả hoạt động tháng 4 


 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3  

BAO CÁO CÔNG TAC THÁNG 1  

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Xã: YÊNTHỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /BC-TTHTC Yên Thọ, ngày 25 tháng 1 năm 2015 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 / 2015 I. Đánh giá khái...

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014  

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014  

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Xã: YÊNTHỌ Số: 11 /BC-TTHTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...