Asset Publisher

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.


    Thực hiện hướng dẫn số 50 HD/KHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của hội khuyến học thị xã Đông Triều "V/V báo cáo kết quả hoạt động khuyến học và tổng kết năm 2016.

    Hôm nay ngày 24/11/2016  hội khuyến học xã Yên Thọ tổ chức họp báo cáo hoạt động của hội. Về dự với buổi họp có Đ/c Nguyễn Văn Hùy phó chủ tịch thường trực hội khuyến học thị xã và đ/c Đặng Thanh Môn phó chủ tịch hội khuyến học thị xã.

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hùy phó chủ tịch thường trực hội khuyến học

thị xã Đông Triều

 

  Đ/c Đặng Thanh Môn phó chủ tịch hội KH  thị  xã  Đông Triều

 

Đ/c Phạm Văn Thuy phó chủ tịch UBND xã Yên Thọ

báo cáo hoạt đông của hội

 

 

    Đồng chí Phạm Văn Thuy phó chủ tịch UBND xã báo cáo hoạt động của hội. Trong năm 2016 vừa qua hội khuyến học xã đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực hoạt động của hội, đặc biệt đẩy mạnh phong trào tuyên truyền đến từng dòng họ của các thôn khu trên địa bàn xã.

   Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện chỉ thị 11/CT-TW, nghị quyết số 01-NQ/TU tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng xã hội học tập trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuyên truyền về quyết định 89/QĐ-TTg và quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập" và " Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình , dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

   Tuyên truyền phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời theo quyết định số 281/QĐ-CP

 

 

                                                        Nguyễn Thị Thúy