Asset Publisher

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KÌ 2016-2018

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KÌ 2016-2018


       - Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2016.

       - Căn cứ pháp lệnh thực hiện dân chủ của cơ sở Xã, Phường, Thị trấn số  34/2007PL- UBTVQH11 ngày 20/04/2007 của ủy ban thường vụ Quốc Hội.

      - Căn cứ nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQ Việt Nam về hướng dẫn thi hành các điều 11, 14, 16, 22 và điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở Xã, Phường, Thị trấn.

     - Căn cứ quyết định số 3400/2014/QĐ- UBNDngày 31/12/2014 về việc sửa đổi bổ xung một số điều của quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Xã, Phường, Thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, Phường, Thị trấn, Bản, khu phố.

    - Thực hiện cuộc bầu cử trưởng thôn là tiếp tục thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn người có đủ các phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với nhà nước, có quyết tâm xây dựng quê hương, để bầu ra trưởng thôn giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ hành chính tại các thôn trên địa bàn.

              

              

        Quán triệt sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phối hợp tổ chức, triển khai công tác bầu cử phải thực hiên đúng nguyên tắc, đúng quy định và công khai dân chủ, từ các khâu dự kiến, thảo luận, thống nhất nhân sự đến việc tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả, quyết định công nhận trúng cử.

 

                                                                      Nguyễn Thị Thúy