Asset Publisher

Hội nghi tồng kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ xã Yên Thọ

Hội nghi tồng kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ xã Yên Thọ


     

   Hội nghi tồng kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ xã Yên Thọ   

 

 

         Năm 2016 là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn của đất nước; năm tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; năm mở đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng và kinh tế của đất nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Qua đó, quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; kinh tế vĩ mô ổn định; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao. Đóng góp vào thành quả chung đó, ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là ngành đa lĩnh vực tác động đến mọi mặt chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội; chung sức để sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 

 

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Thúy