Asset Publisher

NHÂN DÂN TRONG XÃ YÊN THỌ VÀ HỌC SINH LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ BẦU TRƯỞNG THÔN KHÓA MƠI 2016-2018

NHÂN DÂN TRONG XÃ YÊN THỌ VÀ HỌC SINH LAO ĐỘNG DỌN VỆ SINH CHUẨN BỊ BẦU TRƯỞNG THÔN KHÓA MƠI 2016-2018


 

           Thực hiện cuộc bầu cử trưởng thôn là tiếp tục thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn người có đủ các phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với nhà nước, có quyết tâm xây dựng quê hương, để bầu ra trưởng thôn giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ hành chính tại các thôn trên địa bàn. Nhân dân và học sinh cùng chung tay lao động dọn vệ sinh đường thôn ngõ xóm, phục vụ cho cuộc bầu cử trưởng thôn khóa mới 2016-2018 thành công tốt đẹp.

                                                

                      

                     

                      

                      

                      

                      

 

                                                                         Nguyễn Thị Thúy